หนังสือเดินทาง สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้

หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันว่า Passport สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศนั้น
เป็นเอกสารที่จำเป็น และ Passport ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆ โดยภายในจะระบุข้อมูลต่างๆ
ที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ
และการที่เรามีเล่มของหนังสือเดินทางนั้น ก็เป็นอีกหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา
หรือที่เรียกว่า Visa นั่นเอง
หนังสือเดินทาง (Passport) ประเภทต่างๆ
● หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic)
เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง
เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น ตัวเล่มจะมีสีแดงสด
● หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ
สำหรับเดินทางไปราชการนั้นๆ ตัวเล่มจะเป็นเล่มสีน้ำเงิน
● หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)
เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ
และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว
หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะเป็นเล่มสีน้ำตาล
● หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป
หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว เช่นเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้น
ตัวเล่มจะเป็นสีเลือดหมู
เอกสารที่จำเป็นในการทํา Passport
สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป
จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ
หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
(ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
● ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด
ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
เอกสารที่จำเป็น กรณีที่ผู้ยื่นขออายุต่ำกว่า 15 ปี
● สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา
หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา
ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
● ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่
และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
● หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา
หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
● เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า
ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
● ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา
ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร
อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้
ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง
พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย
เอกสารที่จำเป็น กรณีที่ผู้ยื่นขออายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
● หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต
และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
● เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดาเป็นต้น

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*